قیمت بسته های کارجو

کارجویان عزیز برای استفاده از خدمات سایت کارازمن یکی از بسته های زیر را انتخاب نمایید

کارجو برنزی

6999 تومان
  • خبر و اعتبار: 2 روز
  • درخواست آدرس: 1 عدد
  • پروفایل ویژه برای: 2 روز

کارجو نقره ای

36999 تومان
  • خبر و اعتبار: 37 روز
  • درخواست آدرس: 7 عدد
  • پروفایل ویژه برای: 37 روز

کارجو طلایی

69999 تومان
  • خبر و اعتبار: 69 روز
  • درخواست آدرس: 16 عدد
  • پروفایل ویژه برای: 69 روز